De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Op de BWB volgen we de leerlingen op verschillende wijze. De leerkrachten observeren leerlingen tijdens de lessen. Hiermee krijgen ze al veel gegevens. Ook worden kinderen getoetst met de toetsen die bij de methode horen. Dit laat zien of kinderen kunnen toepassen wat ze de afgelopen blok/thema hebben geleerd. Daarnaast maken we gebruik van de Cito toetsen. Met deze toetsen kunnen we zien of kinderen, dat wat ze geleerd hebben, kunnen toepassen in andere situaties.
 
Toetsen
Op de BWB-school gebruiken we in groep 3 t/m 8 toetsen om ons onderwijs te analyseren op school-, groeps- en leerlingniveau. Het schooljaar is hiervoor in 4 gelijke perioden verdeeld. Per periode kijken we of en wat we moeten aanpassen. Op deze wijze hebben we een goed beeld van de leerlingen. School heeft hiervoor de visie op onderwijsondersteuning ontwikkeld. In deze visie staat beschreven welke acties worden ondernomen als een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld en bij de ondersteuning of uitdaging betrokken.
 
Eindtoets
Aan het einde van de basisschoolperiode  maken de kinderen de Eindtoets (Route 8). Hiermee verantwoorden we ons onderwijs naar de inspectie toe. In het schooljaar 20-21 hebben de kinderen de Route 8 Eindtoets gemaakt. Vorig schooljaar hebben de kinderen geen Eindtoets gemaakt.
De inspectie gebruikt een nieuwe manier om te beoordelen of de school voldoende scoort. Ze kijkt niet meer naar de behaalde toetsscore, maar kijkt nu of de referentieniveaus 1F en 2F1S behaald zijn. Hieruit blijkt dat de leerlingen steeds 1F ruimschoots behalen. 2F1S wordt behaald bij begrijpend lezen, maar niet bij rekenen.

Schooladviezen

De afgelopen vier schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
NIVEAU 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022
VWO 7 6 9 9
HAVO t/m VWO 10 5 5  
HAVO   1   9
VMBO TL t/m HAVO 10 1 17 6
VMBO GL t/m VMBO TL        
VMBO KB t/m VMBO TL 15 4 6 2
VMBO TL   2 1 4
VMBO TL, met LWOO        
VMBO BB   7 1 5
VMBO BB, met LWOO        
VMBO BB t/m VMBO KB 11 2 3 3
VMBO KB   7 1 6
VMBO KB, met LWOO        
Praktijkonderwijs        
VMBO GL t/m HAVO     1  
TOTAAL 53 35 44 44

Per jaar kan de leerlingenpopulatie die de school verlaat nogal verschillen. Vaak zijn het wat kleinere groepen, die soms gekenmerkt worden door grote verschillen in uitstroomniveau. De kracht van onze kleine school is nu juist dat wij alle leerlingen een passend aanbod kunnen geven. Voor op staat dat de leerling zich goed ontwikkelt binnen zijn eigen leerlijn.