GroepsinformatieIn het schooljaar 2023/2024 tellen we op de BWB-school twaalf groepen:
 
Groep 1/2a Juf Lammien en juf Linda
Groep 1/2b Juf Jenneke en juf Chantal
Groep 1/2c Juf Lucia en juf Ida
Groep 3a Juf Eline en juf Hermien
Groep 3b Juf Marloes S. en juf Annie
Groep 4a Juf Karin en juf Diana; onderwijsassistent juf Bianca en juf Judith
Groep 4b Juf Jolijn en juf Jenneke;  onderwijsassistent juf Bianca en juf Judith
groep 5a Meester Lars
groep 5b Juf Marloes vd W. en juf Chantalle
groep 6 Meester Henk en juf Arianne; leraarondersteuner juf Denise
groep 7 Juf Jantine en juf Janine; leraarondersteuner juf Denise
groep 8 Meester Cristian en juf Jenneke; leraarondersteuner juf Lobke en onderwijsassistent juf Bianca