Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

De Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een  Medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders/verzorgers. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. Er worden hiervoor verkiezingen georganiseerd.   
 
De MR heeft meerdere rechten:  

De MR is het vertegenwoordigende orgaan van personeel, ouders en leerlingen op school. De MR heeft per wet bepaalde bevoegdheden waarop ze invloed kan uitoefenen op het beleid van de school. Sprekend over bevoegdheden hebben we het vaak over het instemmingsrecht en het adviesrecht van de MR.

Instemmingsrecht

Instemmingsrecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR moet vragen akkoord te gaan met een voorstel voordat over wordt gegaan tot de implementatie van het voorstel. De MR heeft hier dus het recht een voorstel goed te keuren, maar kan een voorstel ook met inhoudelijke redenen afwijzen.

De MR heeft verschillende instemmingsrechten. Sommige instemmingsrechten zijn voor de MR als geheel, sommige voor alleen de personeelsgeleding en sommige alleen voor het ouders/leerlingendeel van de MR. In geval van een school in het voortgezet onderwijs zijn er ook nog specifieke instemmingsrechten voor het ouderdeel en het leerlingendeel afzonderlijk.

 

Adviesrecht

Adviesrecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR om advies moet vragen over een voorstel voordat over wordt gegaan tot de implementatie van het voorstel. De MR heeft hier dus het recht positief dan wel negatief te adviseren over een voorliggend beleidsvoorstel. Indien het bevoegd gezag het advies niet overneemt, dient deze hier een inhoudelijke argumentatie voor aan te dragen bij de MR.

De MR heeft verschillende adviesrechten. Adviesrechten zijn altijd voor de MR als geheel en niet voor afzonderlijke geledingen van de MR.

 

Andere rechten

Naast deze twee specifieke bevoegdheden van de MR zijn er nog een drietal andere rechten die de MR heeft. Dit betreft het informatierecht, het initiatiefrecht en het recht op overleg.

  De raad is actief betrokken bij de voorbereiding van het schoolbeleid.  
De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn op school in te zien.  
De directeur heeft in de MR de rol van mandataris.  
Informatie en contactgegevens van onze MR zijn te vinden op onze website onder de menuknop ‘Ouders’.  

Bekijk hier de instemmings- en adviesbevoegdheden van de MR.