Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Onze school vormt samen met de Stidalschool in Dalerveen en de Markeschool in Wachtum een scholengroep. Deze wordt aangestuurd door een bovenschoolse directeur en door locatiecoördinatoren. Karin Schnoing is onze locatiecoördinator en zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders op de BWB-school. Wim de Vries is onze interim bovenschoolse directeur.

Een belangrijk uitgangspunt binnen onze organisatie is dat iedere medwerker naast lestaken ook meerdere taken/verantwoordelijkheden heeft, die te maken heeft met de totale schoolorganisatie.

Binnen onze Scholengroep werken in totaal 60 medewerkers. Hieronder valt ook het onderwijsondersteunend personeel. De leerkrachten nemen vanzelfsprekend een belangrijke plaats in, waarbij de meeste leerkrachten parttime werken. Dit houdt automatisch in dat de meeste groepen twee leerkrachten hebben. Het spreekt voor zich dat de duo-leerkrachten het werk in de loop van de week overdragen en verder intensief contact hebben. Deze overdracht vindt schriftelijk plaats via de klassenmap.
De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs aan uw kinderen. Zij dragen zorg voor een goede sfeer in de klas, zowel tussen de leerkracht en leerlingen als tussen de leerlingen onder elkaar. Zij hebben zorg voor de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, een zorg die verder gaat dan alleen toetsgegevens. De directeur en de locatie coordinatoren hebben regelmatig overleg met elkaar en binnen de scholengroep vindt professionalisering en kennisdeling plaats om zodoende de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren.