Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 

 

Altijd vrijwillig

Veel scholen organiseren naast het reguliere, verplichte lesprogramma buiten lestijd activiteiten. Voor de bekostiging van deze activiteiten kan de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht het vastgestelde bedrag te betalen. In het schoolplan en de schoolgids moet staan opgenomen dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Indien de bijdrage door ouders niet kan worden/niet wordt betaald, betekent dit niet dat de kinderen van deze ouders uitgesloten mogen worden van activiteiten. Op de website van de Onderwijsinspectie leest u meer over de regels van de bijdrage in het primair onderwijs. Ook op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden voor ouders en scholen.

Hoogte en inning van de ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
We vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 11,50 per leerling. 
Hiervan worden onder andere het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het afscheid van groep 8, kosten van de toneeluitvoeringen en sportactiviteiten betaald.
  
Voor het schoolreisje van de groepen 3 t/m 6 en het schoolkamp van groep 7 & 8 is voor de ouders een verplichte bijdrage. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage met ouders gedeeld. De school draagt zorg voor het innen van deze bedragen.