Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Ouderbeleid


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers  
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken:    
Communicatie   
Vormen van ouderbetrokkenheid en –participatie
Hieronder verstaan we: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken hierbij aan:   Inrichting van ons ouderbeleid
 
Aspect Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Schoolgids
Website
Jaarkalender
Nieuwsbrief
Schoolapp
Ouderavonden
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten Ouderraad
Schoolfeesten / diverse activiteiten
Afscheid groep 8
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad
Op de hoogte stellen van opvattingen en verwachtingen van de ouders Oudertevredenheidsonderzoeken
Oudergesprekken
Informatieavonden
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) Oudergesprekken
Informatieavonden
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Overleg met ouders en leerlingen over doorstroom naar het VO