Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Vanuit onze visie beschrijven we in paragraaf 2.1 onze keuze voor het onderwijsconcept dat we de komende jaren ontwikkelen. Speerpunten van ons onderwijsconcept zijn:
   
Overgang van groep 2 naar groep 3
Al langere tijd wisselen de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 3 met elkaar van gedachten over het bewerkstelligen van een meer vloeiende overgang van de kleutergroepen naar groep 3. Daarnaast ligt er ook de wens om het spelend leren vanuit de onderbouw meer door te trekken naar het leren in groep 3.  
De afgelopen schooljaren zijn hier in groep 3 al stappen in gezet en we zien daarin als school nog meer kansen en mogelijkheden. 
 
Visie op onderwijs “het jonge kind”
Het jonge kind verwondert zich over de wereld om zich heen. Op de BWB school willen we gebruik maken van de periode waarin het kind spelend leert; het mág kind zijn, het mag spelen.  
In de groepen 1 tot en met 3 wordt er ontwikkelingsgericht gewerkt. Kinderen worden uitgedaagd de wereld te ontdekken en zich daarover te verwonderen. De magie wordt voortgezet als kinderen de wereld van letters en cijfers ontdekken en leren lezen, schrijven en rekenen. We willen tegemoetkomen aan de diversiteit van hoe kinderen leren en daarop zo goed mogelijk aansluiten’ 

We geven deze visie concreet vorm door in de groepen 1 tot en met 3:  
Didactisch Coachen
Alle leerkrachten worden in groepen opgeleid tot didactisch coach. Bij didactisch coachen worden specifieke vragen gesteld en effectieve feedback gegeven. Leerkrachten geven daarbij minder aanwijzingen. Vragen die beginnen met hoe…, waarom…, welke…zetten leerlingen meer aan tot denken en kunnen gaan over inhoud,  strategieën, gevoel, zelfregulering, leerstand.
Didactisch coachen heeft de volgende voordelen:  
Talentgesprekken
We vinden het belangrijk dat we meer inzicht krijgen in de talenten van kinderen. Dit willen we bereiken door het gedachtengoed van “de Kindertalentenfluisteraar” toe te passen.
 
Meer bewegen op school
Door meer te gaan bewegen op school, worden de leerlingen mentaal en fysiek fitter en actiever. De verwachting is dat de leerlingen tot 4 maand extra leerwinst behalen t.o.v. leerlingen die minder bewegen.
Onderzoek toont aan dat leerstof beter beklijft wanneer het aangeboden wordt via bewegend leren. Door meer bewegen op school te integreren, willen we bijdragen aan de beweegvaardigheden en gezondheid van kinderen.
We willen hiermee ook het DoePlein optimaal gaan benutten.  
 
Begrijpend lezen & luisteren
Ondanks verschillende interventies binnen dit vakgebied, zijn de resultaten v.w.b. het onderdeel begrijpend lezen met name in de middenbouw nog steeds wisselend (regelmatig onvoldoende).
We vragen ons af of de huidige manier van toetsen passend is. We willen daarom onderzoeken of een alternatieve toets misschien andere toetsresultaten laat zien. Dit schooljaar gaan we een andere toets uitproberen.
 
ICT & programmeren
Leerlingen leren 21e eeuwse vaardigheden beter inzetten tijdens het leerproces, zodat de doorgaande lijn zichtbaarder wordt binnen onze scholengroep.
 
Engels groep 1-8         
Momenteel werken we met een verouderde methode voor Engels en is er sprake van een verschillend aanbod binnen de BWB. We willen een doorlopende leerlijn creeren,  omdat een vreemde taal een beroep doet op de creativiteit/denkvermogen van kinderen en de kinderen zich op jonge leeftijd leren uiten en een wereldtaal.
 
Doe/doen klas            
Binnen onze scholengroep is er een groep leerlingen die niet volledig tot hun recht komen in het cognitief gestuurde onderwijs. Het huidig onderwijsaanbod sluit niet aan bij hun talenten en mogelijkheden. Er wordt te veel gevraagd en leerlingen haken daardoor voortijdig af, raken gedemotiveerd, onzeker en laten niet zien wat ze kunnen. Door leerlingen meer vanuit hun talenten te laten werken aan projecten, ontdekken ze dat ze wel iets kunnen, hebben ze succeservaringen en leren ze bepaalde vaardigheden zoals plannen, doorzetten, samenwerken. Vaardigheden die hun ook helpen bij de andere vakken op school. De verwachting is dat leerlingen zich meer ontwikkelen, niet alleen op het gebied van deze vaardigheden, maar juist ook op sociaal-emotioneel gebied, het gebied van werkhouding en taakaanpak, wat op zijn beurt de cognitieve ontwikkeling weer positief beïnvloed.. Het initiatief is bedoeld voor alle leerlingen die aan de vooraf gestelde criteria voldoen en sluit aan bij de huidige ontwikkeling van talent-gestuurd en gepersonaliseerd onderwijs.
 
ICT
Op onze school speelt ICT een belangrijke rol. Zoals eerder beschreven werken alle leerlingen in groep 4 t/m 8 op een tablet middels het concept van Snappet.
Daarnaast bieden we programmeerlessen aan en bieden we foto- en videobewerking aan.
Het gebruik van de computer is geen doel op zich, maar een middel om leerlingen op een effectieve manier de stof eigen te maken.
 
Godsdienstonderwijs/HVO
Vanaf groep 5 bestaat de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstonderwijs en Humanistisch Vormings Onderwijs. Deze lessen worden op woensdag verzorgd door medewerkers van de stichting HVO en GVO. Informatie over de inhoud van de lessen kunt u op de website www.gvoenhvo.nl vinden.
Jaarlijks worden de ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld een keuze te maken.