Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Vanuit onze visie beschrijven we in paragraaf 2.1 onze keuze voor het onderwijsconcept dat we de komende jaren ontwikkelen. Speerpunten van ons onderwijsconcept en doelen zijn:
 

Ontwikkelpunt 


Doel 
 

Adaptief onderwijs/ zelfstandig leren

Het optimaliseren van het adaptief onderwijs met het realiseren van een evenwichtige doorgaande lijn van zelfstandig leren

Thematisch werken, Vier Keer Wijzer, ICT programma, Wetenschap en techniek bevorderen

 

Het optimaliseren en afstemmen in praktische en theoretische zin van het thematisch werken. 

Het vernieuwen van het ICT aanbod voor de verwerking van leerstof en het vakgebied programmeren. Leerlingen leren 21e eeuwse vaardigheden beter inzetten tijdens het leerproces, zodat de doorgaande lijn zichtbaarder wordt binnen onze scholengroep.

Het bevorderen van het vakgebied wetenschap en techniek

Een impuls geven aan en het verbeteren van kwaliteitsbeleid

Het vastgestelde kwaliteitsbeleid incorporeren 

Oriëntatie op een methode voor Engels gr. 1 t/m 8, en voor verkeer gr. 3 t/m 8. 

Momenteel werken we met een verouderde methode voor Engels en is er sprake van een verschillend aanbod binnen de BWB. We willen een doorlopende leerlijn creeren, omdat een vreemde taal een beroep doet op de creativiteit/het denkvermogen van kinderen en we het van belang vinden dat kinderen zich op jonge leeftijd leren uiten in een wereldtaal. De keuze van een methode Engels gr. 1 t/m 8 en methode voor verkeer is vastgesteld a.d.h.v. vooropgestelde criteria 

Het verbeteren van het onderwijs aan het jonge kind en het waarborgen van de doorgaande lijn van 2-3

We werken op het gebied van klassenmanagement en didactisch handelen aan een impuls voor het onderwijs aan het jonge kind in de combinatiegroepen 1/2. In de onderbouwgroepen wordt er ontwikkelingsgericht gewerkt. Kinderen worden uitgedaagd de wereld te ontdekken en zich daarover te verwonderen. We willen tegemoetkomen aan de diversiteit van hoe kinderen leren en daarop zo goed mogelijk aansluiten.
Er is het afgelopen schooljaar gewerkt aan een meer vloeiende overgang van de kleutergroepen naar groep 3, waarbij ook meer ruimte is voor spelend leren. De ingezette interventies willen we waarborgen.

Didactisch coachen 

Alle leerkrachten worden in groepen opgeleid tot didactisch coach. Bij didactisch coachen worden specifieke vragen gesteld en effectieve feedback gegeven. Leerkrachten geven daarbij minder aanwijzingen. Vragen die beginnen met hoe…, waarom…, welke…zetten leerlingen meer aan tot denken en kunnen gaan over inhoud,  strategieën, gevoel, zelfregulering, leerstand.
Didactisch coachen heeft de volgende voordelen:

  • je kunt kinderen door deze manier van bevragen op de goede weg helpen
  • je zet aan tot denken om zelf tot een oplossing te komen
  • je geeft kinderen inzicht in zichzelf
  • je haalt op deze wijze meer uit de kinderen
  • je geeft ze een andere mindset, zodat ze open staan voor leren
  • de leerlingen krijgen een beter zelfbeeld

Tijdens en na het afronden van de opleiding maken de leerkrachten in hun dagelijks handelen de vertaling van hun opleiding tot didactisch coach: Zij kunnen leerlingen (maar ook elkaar) leer bevorderend en motivatie verhogend coachen.  

De beeldcoaches zijn opgeleid om de borging van het didactisch coachen vorm te geven. 

EDI Het EDI instructiemodel is bij de vakbekwame leerkrachten geïncorporeerd 
 

Meer bewegend leren op school

 

 

Door meer te gaan bewegen op school, worden de leerlingen mentaal en fysiek fitter en actiever. De verwachting is (nog niet wetenschappelijk bewezen) dat de leerlingen tot 4 maand extra leerwinst behalen t.o.v. leerlingen die minder bewegen.
Onderzoek toont aan dat leerstof beter beklijft wanneer het aangeboden wordt via bewegend leren. Door meer bewegen op school te integreren, willen we bijdragen aan de beweegvaardigheden en gezondheid van kinderen.
Aan het eind van dit jaar zijn de mogelijkheden en haalbaarheid onderzocht. Bij een positief oordeel wordt er een plan van aanpak opgesteld. 

Begrijpend lezen & luisteren (interactief)

 

 

Ondanks verschillende interventies binnen dit vakgebied, zijn de resultaten v.w.b. het onderdeel begrijpend lezen met name in de middenbouw nog steeds wisselend.
 Dit schooljaar gaan we een andere toets uitproberen.Dit schooljaar willen we onze visie op begrijpend lezen herzien 

Invoering nieuwe rekenmethode gr. 3 t/m 8. 

We voeren in het schooljaar 2022-2023 de nieuwe rekenmethode 'Wereld in getallen' in. 

Verbeteren van de opbrengsten voor specifieke vakgebieden en het wegwerken van leerachterstanden n.a.v. Lock downs en hybride onderwijs.

Het nivelleren van de leerachterstanden ontstaan in de periodes van lock down en hybride onderwijs. 

Sociaal emotionele ontwikkeling, Kanjerschool en anti pestprotocol. 

Het incorporeren van de kanjermethode en het vastgestelde anti- pestprotocol 

Levens echt leren 

Het project levensecht leren incorporeren binnen de scholengroep Dalen. Binnen onze scholengroep is er een groep leerlingen die niet volledig tot hun recht komen in het cognitief gestuurde onderwijs. Het huidig onderwijsaanbod sluit niet aan bij hun talenten en mogelijkheden. Er wordt te veel gevraagd en leerlingen haken daardoor voortijdig af, raken gedemotiveerd, onzeker en laten niet zien wat ze kunnen. Door leerlingen meer vanuit hun talenten te laten werken aan projecten, ontdekken ze dat ze wel iets kunnen, hebben ze succeservaringen en leren ze bepaalde vaardigheden zoals plannen, doorzetten, samenwerken. Vaardigheden die hun ook helpen bij de andere vakken op school. De verwachting is dat leerlingen zich meer ontwikkelen, niet alleen op het gebied van deze vaardigheden, maar juist ook op sociaal-emotioneel gebied, het gebied van werkhouding en taakaanpak, wat op zijn beurt de cognitieve ontwikkeling weer positief beïnvloedt. Het initiatief is bedoeld voor leerlingen die aan de vooraf gestelde criteria voldoen en sluit aan bij de huidige ontwikkeling van talent-gestuurd en gepersonaliseerd onderwijs.

Talentgesprekken

We vinden het belangrijk dat we meer inzicht krijgen in de talenten van kinderen. Dit willen we bereiken door het gedachtengoed van “de Kindertalentenfluisteraar” toe te passen.

Interne begeleiding en de zorg 

Het optimaliseren van de interne begeleiding.