Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Zicht op sociale ontwikkeling


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Bij onze visie heeft u al kunnen lezen dat de zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een speerpunt is op onze school. We passen de methodiek van het Kanjerinstituut toe.
Ter aanvulling lichten wij de werkwijze van de Kanjertraining hieronder nader toe.
Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas en in de school vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining levert daaraan een extra bijdrage. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. het team heeftdit het schooljaar een kajerdag als studiedag gehad, zodat de kanjer werkwijze voor iedere medewerker weer opgefrist is.
De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Je bent niet zielig
We lachen elkaar niet uit


Pesten op school
We vinden het heel belangrijk dat ieder kind zich veilig en thuis voelt op onze school, pas dan kan het zich goed ontwikkelen. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan.
Als school nemen we het pesten serieus, omdat ieder kind recht heeft op veiligheid. Ook ouders/verzorgers hebben recht op de veiligheid van hun kind. Pesten komt helaas overal en altijd voor. Wanneer een kind last heeft van pestgedrag lossen we het pestprobleem samen op; de pester, de gepeste, de ouders/verzorgers, de groep en de leerkrachten worden erbij betrokken.
Bij vermeend pestgedrag verwachten we dat de ouders/verzorgers de leerkracht hierover inlichten. De leerkracht onderzoekt het probleem en gaat met alle betrokken partijen het pesten aanpakken. Hierbij worden de stappen gehanteerd die staan beschreven in het anti-pestprotocol. Hierbij hanteren wij het vastgestelde Kanjer beleidsplan en het anti- pestprotocol. Wij zijn namelijk een Kanjerschool. Deze staan op de website van onze school.
 
Beleid betreffende conflicten
Conflicten tussen kinderen onderling of tussen kind en leerkracht proberen we te vermijden. Indien er toch sprake is geweest van een conflict, dan stelt de leerkracht de ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte. Indien deze informatie alleen niet voldoende is, dan kan er een gesprek volgen met ouders/verzorgers en/of het kind. Samen worden er afspraken gemaakt en deze afspraken worden ook vastgelegd. Als het gaat om duidelijk grensoverschrijdend gedrag bij herhaling, dan kan de directeur de ouders/verzorgers verzoeken om hun kind op te halen van school. Herhaalt dergelijk gedrag zich, dan kan de school overgaan tot schorsing (zie elders in deze schoolgids).

Werkwijze sociale opbrengsten
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KANVAS). Jaarlijks meten we hiermee de veiligheidsbeleving van de kinderen. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen hiervoor een vragenlijst in. Samen met een vragenlijst voor docenten en het sociogram (met wie speel en werk ik graag) ontstaat er een breed en reëel beeld van de leerlingen. Mocht een leerling hierin bij meerdere items opvallen kan het zijn dat u als ouder gevraagd wordt een oudervragenlijst in te vullen. Met alle gegevens kunnen we samen met u een interventie bepalen. De ontwikkelingen worden gemonitord en besprken met de groepsleerkrachten en de intern begeleiders. Mogelijk leiden de resultaten tot interventies om zodoende een veilig pedagogisch klimaat binnen elke groep te blijven vormen.